14 set 2014

SLOVENCI V REZIJI? Nova knjiga Dejana Valentinčiča

E' appena uscito il libro di Dejan Valentinčič
Slovenci v Reziji?
Pravni položaj in dejansko življenje slovenske jezikovne manjšine

Sloveni a Resia?
Status giuridico e vita reale  della minoranza linguistica slovena
 
pišejo o knjigi

"Dejan Valentinčič je vodilni strokovnjak na področju manjšinskih pravic med mlajšo generacijo slovenskih raziskovalcev.Knjiga je dragocen prispevek na področju varstva manjšinskih pravic je iz več razlogov priporočljivo branje tako za strokovnjake kot za laike,Klub napetemu , pogosto čustveno razgretem ozračju ,ki trenutno prevladuje v dolini Rezije knjiga po slogu ostaja pravna in znanstvena. Čeprav avtor ne skriva svoje normativne naklonjenosti v prid ohranjanju slovenske manj šine v Reziji,si ne dovoli ,da bi to občutje prevladalo pri predstavljanju nasprotujočih si stališč in interesov obeh idejnih skupin v Reziji.To mu omogoča ,da bralcu zagotovi zelo uravnoteženo prestavitev manjšinske problematike v Reziji."


dr. Matej Avbelj

traduzione personale

"Dejan Valentinčič  è uno dei maggiori esperti nel campo dei diritti delle minoranze tra le giovani generazioni dei ricercatori sloveni . Il libro è  un valido contributo alla tutela dei diritti delle minoranze, è  consigliato  sia  ai professionisti come per i laici .A parte l'atmosfera tesa ,che attualmente prevale nella val Resia, il libro è giuridico e scientifico. Anche se l'autore non nasconde le sue idee riguardo alla minoranza slovena, non lascia che queste prevalgano nella presentazione dei punti di vista contrastanti e degli interessi dei due gruppi ideologici .Ciò consente di fornire al lettore una presentazione molto equilibrata dei problemi della minoranza a Resia".
" Knjiga predstavlja krajši ,a jedrnat in celovit  pregled situacije,v kateri ta zelo poseben del slovenske manjšine živi .Njena glavna vrednost je ,da se ne omejuje le na nomativne vidike , temveč upošteva vse ključne elemente za obstoj skupnosti.Avtor trdi,da smo v Reziji priča različnih kršitvam manjšinskih pravic, ki so nespremeljive z vidika standardov demokracije in vladavine prava."

dr. Matevž Tomšič

traduzione personale
"Il libro presenta una breve ma concisa e completa panoramica della situazione in cui  vive questa parte molto speciale della minoranza slovena .Il  valore principale del libro è che non si limita agli aspetti nomativi, ma tiene conto di tutti gli elementi fondamentali per l'esistenza della comunità.L'autore sostiene che a Resia si assiste a diverse violazioni dei diritti delle minoranze inacettabili in termini  di democrazia e di stato di diritto".

3 commenti:


Il tuo commento è l'anima del blog,
Grazie della tua visita e torna ogni tanto da queste parti , un tuo saluto sarà sempre gradito. *Olgica *