22 mag 2015

Nawüčimö se po näs! Impariamo il resiano!

dal Novi Matajur

“Nawüčimö se po näs! Impariamo il resiano!” je naslov prve rezijanske slovnice za otroke, ki jo je izdala Občina Rezija s prispevkom iz deželnega zakona za Slovence 26/2007. Publikacijo, ki jo je uprava že podarila vsem otrokom, ki obiskujejo osnovno in nižjo srednjo šolo v Reziji, so predstavili v dvorani občinskega sveta na Ravanci v sredo, 13. maja.
Osnova za otroško slovnico je bila slovnica prof. Hana Steenwijka “Grammatica pratica resiana: il sostantivo” iz leta 1999, pri pripravi nove publikacije pa so upoštevali pravopisna pravila, ki jih je določila občinska uprava župana Sergia Chineseja novembra 2009, ko je s posebnim odlokom sprejela novo uradno rezijansko pisavo. Župan in ostali upravitelji namreč trdijo, da je rezijanščina samostojen slovanski jezik, ne pa slovensko narečje, kar zadeva pisavo pa so prepričani, da je potrebno ‘italijansko’ zapisovanje glasov, češ da je sicer nihče ne bi znal brati (npr. črka s namesto z oziroma z namesto c, op.ur.). Knjigo sta uredili Katia Quaglia in Angela Di Lenardo, ki je med drugim poučevala rezijanščino na tečajih KD Rozajanski dum (nadomestila je prof. Mateja Šeklija). Knjiga je razdeljena na pet delov, ki so označeni vsak s svojo barvo. Publikacija vsebuje namreč osnovna slovnična pravila za “standardno rezijanščino” in za krajevne različice, ki so značilne za Osojane, Njivo, Bilo in Solbico. Knjiga je tudi zelo lepo ilustrirana in poleg slovničnih razlag vsebuje tudi številne vaje.
Na predstavitvi slovnice za otroke, na katero so povabili učence in dijake, je župan Rezije Sergio Chinese poudaril, da se njegova uprava zelo zavzema za to, da bi lahko ohranili krajevno šolo, “ker se naša skupnost razlikuje od drugih po jeziku in kulturi”. Prav tako pa jo zanima tudi to, da rezijanščina ne bi izumrla. “Pred leti smo z vašo pomočjo pripravili tisto posebno ‘škatlo za čevlje’, igro oziroma slovar, s katerim smo se učili izgovarjati besede (v okviru projekta Rajbät so otroci izdelali vrsto ilustriranih kart, op.ur.). Marsikdo pa me je nato opozoril, da ne moremo govoriti po rezijansko, če ne znamo sestavljati stavkov. In zato smo se odločili, da pripravimo slovnico,” je otrokom povedal Chinese in jih povabil, naj doma s starši uporabljajo rezijanščino.
Ravnatelj večstopenjske šole iz Trasaghisa, pod katero spadajo tudi vrtec, osnovna in nižja srednja šola v Reziji, Nevio Bonutti pa je poudaril, “da je šola sredstvo, za ohranjanje jezikovne posebnosti, kulture in navad.” Zahvalil se je tudi županu za pomembno delo, ki ga s tega vidika opravlja njegova uprava in vse prisotne razveselil z novico, da so mu potrdili, da bo kljub zmanjšanemu številu dijakov tudi naslednje leto nižja srednja šola v Reziji imela na razpolago enak organik kot letos.
O sami publikaciji pa je bolj podrobno spregovorila podžupanja in odbornica za kulturo Cristina Buttolo. Povedala je, da je rezijanščina težek in zapleten manjšinski jezik, zaradi česar se tisti, ki jo poznajo, lažje naučijo drugih, slovnično veliko bolj enostavnih jezikov. “Naš jezik je kot neke vrste ‘passepartout’ in smo ponosni, da ga govorimo.” Podžupanja je tudi razložila, zakaj je potrebna tudi standardna oblika rezijanščine, ki jo na primer dosledno uporablja uprava, ko objavlja uradne akte. “Prav je, da se ohranijo vse krajevne variante, vendar pa potrebujemo tudi nek enoten jezik, ki združuje vse te oblike.” O sami slovnici pa je povedala, da gre v bistvu za pripomoček, s katerim bo lahko vsak razumel, zakaj imajo rezijanske besede različne končnice oziroma kaj so skloni, kakšne so pridevniške oblike, kako se spregajo glagoli, kot posebnost rezijanščine pa je izpostavila dvojino.
Traduzione
E' uscito il libro "Impariamo il resiano" per bambini che l'Amministrazione comunale ha regalato a tutti i frequentanti le scuole primarie e secondarie a Resia.Il libro prende spunto dalla grammatica del prof  Han Steenwijk "Grammatica pratica resiana: il sostantivo" del 1999.Nella preparazione della  pubblicazione sono state prese in considerazione le regole ortografiche stabilite dall'amministrazione comunale (nel novembre 2009 -sindaco Chinese)  quando ,con un decreto speciale, è stato adottato un nuovo tipo di scrittura resiana.ll sindaco e i consiglieri sostengono che  il resiano è una lingua slava autonoma,non un dialetto sloveno.Per quanto riguarda la scrittura  sono convinti che sia necessario scriverla all'italiana  altrimenti nessuno saprebbe come leggere (ad es. lettera s al posto della z, z al posto di c ecc). 
Il libro è stato curato da Katia Quaglia e Angela Di Lenardo, che ha anche tenuto corsi di resiano al  Rozajanski dum ( ha sostituito il prof. Matej Šekli).Il libro è diviso in cinque parti, ciascuna  contrassegnata da un diverso colore. La pubblicazione contiene le regole grammaticali di base per una lingua "resiana standard" e le versioni locali, che sono tipiche per Oseacco, Gniva, San Giorgio e Stolvizza.
Il libro è  molto ben illustrato ed oltre alla grammatica contiene anche una serie di esercizi.
Alla presentazione  sono stati invitati  alunni e studenti, il sindaco Chinese ha sottolineato che l' amministrazione è impegnata a preservare la scuola locale, "perché la nostra comunità si distingue dalle altre per lingua e cultura" . L'amministrazione vuole impedire che la lingua resiana si estingua. "Diversi anni fa abbiamo  preparato con il vostro aiuto un gioco e un dizionario, con i quali abbiamo imparato a pronunciare le parole (nell'ambito del progetto Rajbät  i bambini hanno prodotto una serie di carte illustrate). Molti  mi hanno  stato fatto notare, che non si può parlare resiano se non  si sa come costruire le frasi. Per questo motivo abbiamo deciso di preparare una grammatica ", ha detto ai bambini il sindaco  invitandoli ad utilizzare a casa con i genitori la lingua resiana.
Il dirigente dell'Istituto comprensivo di Trasaghis  che comprende scuola materna, primaria e secondaria di primo grado, Nevio Bonutti, ha sottolineato che "la scuola è un mezzo per conservare le specificità linguistiche,la  cultura e le tradizioni." Ha anche ringraziato il sindaco per l'importante lavoro che svolge la sua amministrazione. Tutti i presenti  sono  stati rallegrati dalla notizia che, nonostante il numero ridotto di alunni ,il prossimo anno  la scuola secondaria di Resia manterrà lo stesso  organico .Della pubblicazione ha parlato dettagliatamente il vicesindaco ed assessore alla cultura Cristina Buttolo che ha affermato che la lingua resiana è difficile e complessa .Questo è il motivo per cui i resiani  che conoscono la lingua resiana imparano con facilità le altre lingue straniere. "La nostra lingua è come una sorta di "passepartout" e siamo orgogliosi di parlarla." La Vice Sindaco ha anche spiegato il motivo per il formato standard del resiano applicato dall' amministrazione, in sede di pubblicazione atti ufficiali. "E 'per mantenere tutte le varianti locali, ma abbiamo anche bisogno di un linguaggio comune che unisce tutte queste forme." La grammatica stessa è un accessorio che tutti possono capire ,perché il resiano ha varie desinenze nei nomi, negli aggettivi, nelle declinazioni dei verbi ,come specialità della lingua resiana è stata evidenziata la forma duale.

1 commento:


Il tuo commento è l'anima del blog,
Grazie della tua visita e torna ogni tanto da queste parti , un tuo saluto sarà sempre gradito. *Olgica *