Scuola plurilingue al via a Ugovizza - Od septembra večjezična šola v Ukvah

Nelle scuole dell’infanzia e primaria nel comune di Malborghetto-Valbruna il prossimo settembre sarà avviata la sperimentazione del modello plurilingue. A annunciarlo è Alberto Busettini, assessore alla Cultura e Istruzione del Comune di Malborghetto. «Abbiamo deciso di fare un grande investimento sul futuro della valle, per le future generazioni. Imparare e parlare le lingue vuol dire non solo tutelare le nostre radici e il nostro bagaglio culturale, ma anche intraprendere un percorso di crescita che fornisce potenti strumenti logici, oltre alla possibilità di poter studiare e lavorare anche nelle vicine Austria e Slovenia», spiega l’assessore. «Un bimbo che cresce parlando sloveno e tedesco, ad esempio, impara molto più facilmente tutte le altre lingue», aggiunge Busettini.
Grazie alla collaborazione e all’esperienza del prof. Gombos dell’Università di Klagenfurt, il Comune di Malborghetto sta attivando un comitato tecnico-scientifico che produrrà il modello definitivo da presentare al ministero dell’Istruzione in primavera. «Il professor Gombos – spiega Busettini, – è un profondo conoscitore della Valcanale; ha già lavorato per il nostro istituto scolastico e ha, inoltre, costruito modelli di scuole bilingui per la Carinzia. Il tavolo di lavoro riunirà anche insegnanti, genitori e le associazioni di lingua, in modo tale che il percorso sia condiviso dall’intera comunità.
Grazie alla scuola, alle precedenti amministrazioni comunali e alle associazioni delle minoranze linguistiche slovena e tedesca molto lavoro è stato fatto in questi anni; ora è il momento di arrivare al dunque. È per questa ragione che ho voluto premere l’acceleratore: nei giorni scorsi la sperimentazione è stata presentata alle famiglie e permetterà di saggiare l’efficacia del nuovo modello nella scuola dell’infanzia e nel primo ciclo della primaria. Da settembre l’approccio ad alcune materie e aree disciplinari sarà, quindi, in lingua, avvalendosi di insegnanti madrelingua o bilingue, affiancati dalle insegnanti della scuola. L’amministrazione comunale ristrutturerà alcune aule, compresa quella informatica, con fondi già stanziati in bilancio, al fine di agevolare metodologie di insegnamento innovative che ben si adattano ad un approccio plurilingue.
La sperimentazione è frutto di un progetto strutturato dall’Istituto Bachmann appositamente per il comune di Malborghetto-Valbruna dal titolo «Cresco in più lingue: friulano, sloveno e tedesco». Il progetto è accompagnato da una convenzione che vede uniti nel raggiungimento degli obiettivi del progetto il Comune di Malborghetto-Valbruna, l’Istituto Bachmann, l’Arlef e le associazioni delle minoranze linguistiche tedesca e slovena – Kanaltaler Kulturverein, Associazione Cernet, Centro Planika e Associazione Blanchini. Parallelamente alla sperimentazione, il comitato scientifico elaborerà il modello plurilingue definitivo. All’assessore spetterà il compito, in primavera, di recarsi al ministero dell’Istruzione con il modello e i dati risultati dalla sperimentazione, per strappare al ministro un sì definitivo a favore di una scuola di cui beneficerà tutta la Valcanale.
Per realizzare questo progetto l’amministrazione comunale ha presentato alla Regione, assieme alla scuola, una domanda di finanziamento di progetto speciale. Lunedì, 19 giugno, tale progetto è stato presentato anche a Igor Gabrovec, vicepresidente del Consiglio regionale, giunto in visita a Malborghetto appositamente per affrontare l’argomento della scuola plurilingue. Come ricordato da Gabrovec, la richiesta d’istruzione plurilingue in Valcanale è stata nuovamente ribadita col convegno organizzato nel novembre del 2016 a Malborghetto e con la successiva firma di una risoluzione congiunta. Richiamando gli sforzi profusi negli anni dalle amministrazioni locali e dai sodalizi delle minoranze linguistiche in favore di un istruzione plurilingue, nonché l’interesse a riguardo dimostrato dai genitori, il vicepresidente Gabrovec ha espresso vivo interesse per il progetto presentato alla Regione, che si è detto disposto a sostenere nelle sedi opportune. Gabrovec ha, inoltre, approfittato della sua visita in Valcanale per confrontarsi anche rispetto a altre tematiche legate alla tutela delle lingue minoritarie locali e per incontrare le associazioni delle minoranze linguistiche.
V otroškem vrtcu in osnovni šoli v občini Naborjet-Ovčja vas bodo od septembra začeli izvesti eksperimentacijo večjezičnega šolskega modela. Tako je napovedal Alberto Busettini, tamkajšnji odbornik za kulturo in šolstvo. »Odločili smo se, da bomo naložili v  prihodnost doline in novim rodovom v prid. Naučiti se jezikov in jih govoriti ne pomeni samo zaščititi naše korenine in našo kulturno dediščino, a tudi začeti pot odraščanja, ki ponuja mogočna logična orodja in tudi možnost, da bi nadaljevali izobrazbo in delali v bližnjih Avstriji in Sloveniji«, pojasnjuje odbornik. » Otrok, ki med odraščanjem govori slovensko in nemško, se na primer veliko lažje nauči vseh ostalih jezikov,« doda še Busettini.
V sodelovanju z izkušenim profesorjem Gombosom z Univerze v Celovcu, Občina Naborjet-Ovčja vas bo ustanovila tehniško-znanstveni odbor, ki bo izdeloval dokončni model, ki ga bodo spomladi predstavili ministrstvu za šolstvo. »Profesor Gombos je zelo dober poznavalec Kanalske doline – poudarja Busettini -; delal je že za naš šolski zavod in je med drugim izdeloval modele za dvojezične šole na avstrijskem Koroškem. Delovno omizje bo združevalo tudi učitelje, starše in društva manjšinskih skupnosti, da bi celotna skupnost v Kanalski dolini bila soudeležena.«
S strani šole, prejšnjih občinskih uprav in društev slovenske in nemške manjšinskih skupnosti je v teh letih bilo izvedeno obilo dela; zdaj je čas, da preidemo k bistvu. Zato sem stopil na plin: v prejšnjih dneh smo eksperimentiranje predstavili družinam. Ta bo omogočila preverjanje učinkovitosti novega modela v otroškem vrtcu in v prvem in drugem razredu osnovne šole. Od septembra bo torej pristop do nekaterih predmetov in panog v jeziku in zato se bomo obrnili na dvojezične učitelje ali učitelje, ki furlanščino, slovenščino in nemščino govorijo kot materni jezik. Tem učiteljem bodo ob strani učitelji ukovške šole. Občinska uprava bo obnovila nekatere učilnice in multimedijsko učilnico s sredstvi, ki jih je že predvidevala v obračunu. Tako bo olajšala inovativne učne metode, ki dobro ustrezajo večjezičnemu pristopu.«
Eksperimentiranje je nastalo v okviru projekta z naslovom »Cresco in più lingue: friulano, sloveno e tedesco« (»Odraščam v več jezikih: furlanščini, slovenščini in nemščini«), ki ga je Zavod Bachmann pripravil prav za občino Naborjet-Ovčja vas. Projekt spremlja konvencija, ki pri dosegi ciljev projekta združuje Občina Naborjet-Ovčja vas, Zavod Bachmann, deželna agencija za furlanski jezik Arlef in društva nemške in slovenske jezikovne skupnosti – Kanaltaler Kulturverein, Združenje Cernet, Središče Planika in Združenje Blanchini. Med eksperimentiranjem bo znanstveni odbor izdeloval dokončni večjezični model. Odbornikova naloga bo, naj se z novim modelom in podatki o eksperimentiranju mudi na obisku na ministrstvu za šolstvo, da bi dobil dokončno odobritev nove šolske ponudbe, ki naj bi nastala celotni Kanalski dolini v prid.
Da bi izvedla ta projekt, je občinska uprava s šolo Deželi predstavila prošnjo za financiranje posebnega projekta. V ponedeljek, 19. junija, so ta projekt predstavili tudi Igorju Gabrovcu, podpredsedniku deželnega sveta, ki se je mudil v Naborjetu na obisku prav za to, da bi se soočal z vprašanjem večjezične šole. Gabrovec je spominjal, da je želja po večjezičnem šolstvu v Kanalski dolini spet bila poudarjena na posvetu, ki sta ga novembra 2016 v Naborjetu organizirali združenji Cernet in Blanchini. Posvetu je tudi sledil podpis skupne resolucije. Gabrovec je tudi opozoril na večletni vloženi trud krajevnih občinskih uprav v prid večjezičnemu šolstvu, kot tudi na zanimanje, ki so ga starši dokazali. Sam podpredsednik Gabrovec je nato izražal veliko zanimanje za projekt, ki sta ga Občina in šola predstavili na Deželi in je obljubil, da ga bo podpiral v pristojnih uradih. Gabrovec je med drugim izkoristil priložnost svojega obiska Kanalske doline, da bi se soočal z drugimi temami, ki so povezane z zaščito domačih manjšinskih jezikov in da bi se srečal z društvi domačih manjšinskih skupnosti.

Commenti

Posta un commento


Il tuo commento è l'anima del blog,
Grazie della tua visita e torna ogni tanto da queste parti , un tuo saluto sarà sempre gradito. *Olgica *

Post popolari in questo blog

Come disinfettare le mascherine usate - Koronavirus, tako razkužimo maske

ARTE VACANZA 7° EDIZIONE" di ACQUERELLO, FOTOGRAFIA, PERCUSSIONI, PITTURA, SCULTURA, ATELIER TEATRALE E DANZA

La palestra di arrampicata a San Leonardo